2017. 10. 25. 21:50

Változó munkakörökről, közös bértábláról és az Utasellátó szervezeti változásáról a START érdekegyeztetésén.

Az október 25-én megtartott konzultáción a munkáltató tájékoztatta a szakszervezeteket az Igazgatóságok munkaköri struktúrájának módosításáról, a TSZVI-JBI egységes, közös bértáblázat bevezetéséről, valamint az Utasellátó szervezetét érintő változásokról.

A TSZVI-JBI Munkaköri Struktúra Projekt létrehozásának célja, hogy a működést egységessé és hatékonyabbá tegyék, valamint kialakításra, majd bevezetésre kerüljön a végrehajtói funkcionális szinten egy motiváló, az igazságossághoz lehető legközelebb álló, egységes bértáblázat.

A Projekt egyik legfőbb célja – a fentieken túl - a területenként egységes munkaköri és létszámstruktúra kialakítása (Budapest méretének kezelésével): az azonos feladatok, azonos módon, azonos elvek alapján, azonos munkakörökben dolgozókkal legyenek elvégezve valamennyi JBI és TSZVI tevékenységében. Ezzel párhuzamosan kiemelt fontosságú feladat a munkakörönként megfelelő szintű szakmai felkészültséget és felelősséget igénylő feladatrendszer kidolgozása is.

           

Ezzel kapcsolatban MÁV-START Zrt. a következő intézkedések végrehajtását tervezi:

TSZVI Értékesítés:

A pénztárkezelő személyzet vezénylésének és ellenőrzésének átalakítását tervezik a pénztári vezénylést és ellenőrzést végző munkatársak bérszínvonalának javításával egy időben.

Ennek keretében a tartalékos pénztárellenőr és pénztári vezénylőtiszt munkakör megszűnik és helyette létrejön – közös pénztári, jegyvizsgálói és mozdonyvezetői – a munkaidő-beosztás készítő munkakör közel azonos vezényelt létszámmal és kötetlen nappalos munkarendben.

Az új rendszerben a pénztárkezelők vezénylését végző 31 munkavállaló száma 18 főre csökken. A különböző feltételek teljesülése esetén a pénztárellenőri létszám 72 főben kerül meghatározásra, a jelenlegi körzetek, a munkarend és a helyettesítés gyakorlata nem változik.

A 72 fő pénztárellenőri létszámot a jelenlegi pénztárellenőrökből, valamint a megszüntetésre kerülő tartalékos pénztárellenőr és pénztári vezénylőtiszt munkakörökből ide átsorolt munkavállalókból kívánják feltölteni. A többi munkavállalót pénztáros és ügyfélszolgálati szakelőadó munkakörbe soroljak át, illetve a nyugdíjazás különböző formáival biztosítják a méltányos távozás lehetőségét.

 

TSZVI Személyzetbiztosítás

Megszüntetésre kerül a változáskezelő, vezénylőtiszti munkakör, helyettük –az előzőekben részletezett – munkaidő-beosztás készítő munkakör látja el az adott feladatokat.

A 2017-ben létrehozott mozdonyszemélyzet-forduló tervező munkakör általános munkaköri leírását pontosítják. Az engedélyezett létszám a vidéki igazgatóságokon 1-1 fő, Budapesten 5 fő.

Megszűnik a vezénylő munkakör, helyette új, nem készenléti jellegű személyzetirányító munkakört hoznak létre.

Megszűnik a TSZVI külsős mozdonyfelvigyázó munkakör is, a jelenleg ide besorolt 11 fő munkavállaló számára felajánlják a személyzetirányító vagy mozdonyvezető munkakört, illetve lesz, aki nyugdíjba vonul.

 

TSZVI Üzleti Adminisztráció

Új, kárügyintéző munkakör kerül létrehozásra, Budapesten 2 fővel, vidéken 1-1 fővel. Megszűnik a vontatási számadó ügyintézői munkakör. A létszámcsökkentést nyugdíjazással, és az általános ügyviteli előadó I., esetleg az ügyfélkapcsolati ügyintéző (VOFI) munkakörbe történő átsorolással kívánják megvalósítani.

 

TSZVI Technológia

Kivezetésre kerül a műszaki szakelőadó munkakör, ebből 3 fő átsorolásra kerül a JBI-khez. A műszaki kocsiirányító előadó munkakör szintén a JBI létszámába kerül át. A technológiai terület létszámcsökkentése nyugdíjazással, illetve a hiány-és betöltetlen munkakörökbe történő átsorolással lesz kezelhető.

 

JBI-ket érintő változások

A JBI szervezeti struktúrájában munkakör megszüntetésére nem kerül sor. Az üzemi mérnök munkakör szükség szerinti hálózati kiterjesztését tartják szükségesnek.

 

Egységes, közös bértáblázat bevezetése (TSZVI-JBI)

A munkáltató kialakította a TSZVI-JBI funkcionális munkaköreinek hierarchiáját, mely alapján 6 bértáblázatba (9-15 MMK szint) sorolta be a munkaköröket. Az ezzel kapcsolatos munkáltatói egyeztetések – csoportszinten – jelenleg is zajlanak, ezért a munkáltató a konkrét táblázatot nem tudta még bemutatni, ha minden tervszerűen zajlik, jövő héten megküldésre kerülhet a szakszervezetek részére. A bértáblázatok a jegyvizsgálói és járműszerelői bértáblákkal azonos módon, a szolgálati időhöz kötötten, az ott már alkalmazott idősávok mentén került kialakításra és az érintett, valamint a létrehozásra kerülő új munkakörökben dolgozó munkavállalók többségénél már a bevezetéskor többletjövedelmet fog eredményezni. A bértáblában szereplő összegeknél magasabb jövedelemmel rendelkező érintettek változatlan alapbérrel kerülne be-, illetve átsorolásra.

 

Mindezeken túlmenően a vezérigazgató a következőket mondta el:

A munkáltató nem zárkózik el attól, hogy a szakszervezetekkel – érintettségüket figyelembe véve – külön is folytassanak szakmai konzultációkat. Az intézkedések leghamarabb december 1-től kezdődően tudnak megvalósulni, de az év végéig, a jövő évi bérfejlesztés előtt mindenképpen szeretnék végrehajtani.

Az átalakítások miatt szükséges lehet a KSZ Helyi Függelékeinek a módosítása, ezekben december 1-ig szeretnének elvi egyezségre jutni az érdekképviseletekkel, de konkrétumok nincsenek.

A VSZ által a személyzetirányitói munkakörrel kapcsolatos – miért nem lehet készenléti jellegű a személyzet irányítói munkakör, zavar lehet a munkaközi szünet kiadásánál-  felvetésére a munkáltató állítás szerint ki lesz adva a munkaközi szünet.  A vezérigazgató külön kiemelte, hogy a pénztárellenőri munkakör megszűnésében érintett, jelenleg pénztárellenőr munkavállalók esetében, ha valaki máshol szeretne elhelyezkedni, vagy azért nem vállalja el a felkínált másik munkakört, mert az bércsökkenéssel jár számára, akkor a munkaviszony megszüntetését közös megegyezéssel, a munkáltatói felmondás esetén járó + 2 havi juttatás kifizetésével rendezik.

Egyebekben, minden érintett munkavállaló esetében vállalják azt, hogy ha a beálló változás valakinél bércsökkenéssel jár, akkor a jelenlegi és az új alapbér közötti különbséget 2018. december 31-ig bérkiegészítésként kifizetik, ugyanis alapelv, hogy a munkavállalókat az intézkedéstől számított egy évig keresetveszteség nem érheti.

 

A Vasutasok Szakszervezete felhívta a munkáltató figyelmét arra, hogy bértábla bevezetésére legkésőbb 2017. december 31-ig kerüljön sor. Kérte a hiányzó  munkaköri leírások pótlását. Továbbá, hangsúlyozta, hogy érdemi véleményt – akár a munkaköri változásról, akár a létszámról - a bértábla ismerete nélkül nem tudunk megfogalmazni, hiszen az az alapja mindennek. A pénztárellenőrök esetén a szakmai alapon történő kiválasztást szorgalmazzuk különös tekintettel megszerzet gyakorlati tudásra.

A munkáltató a felvetést elfogadva, a jövő hétre a következő anyagok megküldését ígérte:

  • a munkaköri leírások hiánytalan listája
  • a bevezetésre szánt konkrét bértábla
  • a területekre lebontott létszámadatok.

Pénztárellenőri létszám terv változhat (+ 3-4 fő) amennyiben a munkakört ellátók foglalkoztatása kötetlen munkaidőben történik.

 

Utasellátó Szervezet

Az Utasellátó átalakításával kapcsolatban a vezérigazgató az alábbi tájékoztatást adta.

A múlt évben elszenvedett jelentős veszteségek teljes körű vizsgálatot generáltak az Utasellátó szervezetében. Ennek kapcsán egyértelműen kiderült, hogy az étkezőkocsis szolgáltatás a társaság számára súlyos veszteségeket termel, így a társaság teljes mértékben megszünteti az étkezőkocsik üzemeltetését.

A Hungária és a Varsóvia járatok étkezőkocsiijainak üzemeltetésére a MÁV Nosztalgia Kft. tett ajánlatot, amellyel kapcsolatban lezajlottak a tárgyalások. A Start elfogadta a Nosztalgia Kft. ajánlatát, így a felek 1+1 évre kötnek majd szerződést. Ennek keretében deklarálják, hogy a Nosztalgia Kft. elsőbbségben kell, hogy részesítse az Utasellátó jelenlegi étkezőkocsis személyzetét. A Nosztalgia Kft. létszámigénye – az átvételre kerülő étkezőkocsi üzemeltetés kapcsán – 25 fő. Ezen túlmenően, a vezérigazgató kijelentette, hogy annak a munkavállalónak, aki az étkezőkocsik üzemeltetésének megszüntetésében érintett és nem akar átmenni a Nosztalgia Kft.-hez, ez év végéig biztosítja a közös megegyezéses munkaviszony megszüntetést a munkáltatói felmondással járó juttatások+2 hónap kifizetésével. A Nosztalgia Kft.-hez átmenő munkavállalók esetében nem lesz jogutódlás, mindenkivel elszámolnak, azaz kifizetik a jogos járandóságokat és az új munkáltatónál, mint újfelvételes munkavállalók állnak munkába.

A Corona IC-vel kapcsolatban lezajlott vizsgálatok igazolták, hogy a munkáltató által tett korábbi intézkedés megalapozott volt. Az étkezőkocsit ebből a járatból a menetrendváltáskor veszik ki, mert időközben a román oldal jelezte, hogy nem tudja biztosítani annak megfelelő működését, áram ellátását, azaz nem tudják az étkezőkocsin tárolt ételek hűtését és melegítését megoldani. Ennek ellenére, a Start a Corona IC hálókocsijaihoz tervez valamilyen fedélzeti ellátást, azonban erre vonatkozóan még nem tudnak konkrétumokat mondani.

A vezérigazgató hangsúlyozta, hogy az étkezőkocsik megszüntetése kapcsán szerzett megtakarítással számoltak, illetve azt integrálták a készülő bértarifa rendszerbe, így az a munkavállalókhoz kerül.

A Hálókocsi kalauzokok esetén a jelenlegi és a szükséges technológiai létszám közötti eltérés kezelése folyamatban van,  több kolléga veszi igénybe az átképzést a „szirének énekét” nem meghallva vagy értve azt, vannak már a motorkocsivezető tanfolyamon, illetve orvosi vizsgálatok után várják a következő tanfolyam indulását.   Néhányan visszatérnek vezetőjegyvizsgálónak. A földi személyzet esetén a targoncavezetőknek, raktárosoknak, segédmunkásoknak  biztosított a tovább foglalkoztatása vagy a Budapesti TSZVI-nél vagy a Budapesti JBI-nél. A munkáltató kiemelte azt is, hogy alapvető szándék a munkavállalók megtartása, akár átképzéssel is, de biztosított a fentebb felvázolt váltás lehetősége is. Jelenleg 25 fő sorsa kétséges, egyelőre nem tudni, hogyan fognak dönteni. A munkáltató a tájékoztató megtartását követően megkezdi az érintett munkavállalókkal történő egyeztetéseket, amelybe bevonásra kerül a MÁV Nosztalgia Kft. is.

 

A Vasutasok Szakszervezete minden, az átszervezésekben érintett tagjának a sorsát figyelemmel kíséri és a szükséges tájékoztatást, segítséget megadja.

 

A VSZ START Hírnök nyomtatható verziója itt érhető el.

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.