Adatkezelési Tájékoztató

I. Személyes adatok kezelésének célja:

A Vasutasok Szakszervezete érdekvédelmi és segélyezési jogainak és kötelezettségeinek gyakorlása érdekében történő tagi adatközlés, a szakszervezet képviseleti jogának gyakorlása érdekében tagi adatok biztosítása, a szakszervezet szolgáltatási tevékenységet ellátó üzleti által nyújtott kedvezmények, valamint a szakszervezeti szolgáltatások igénybevételére jogosító tagkártya kiállítása.

A Vasutasok Szakszervezete a személyes adatok alapján nem végez profilalkotást, azaz az adatokat az Önhöz fűződő személyes jellemzők értékelésére nem használja.

II. Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a kezelt adatok jellege szerint változó:

 • Az érintett hozzájárulása (Online felületen vagy papíralapon: Név, tagkártya szám, tagkártya fokozata, lakcím, tagdíjbefizetések, adóazonosító) a tag jogos érdekeinek (2012. évi I. törvény szerinti munkavállalói érdekképviseleti jogainak) biztosítása érdekében.
 • A Vasutasok Szakszervezete jogi kötelezettsége teljesítése ( 1) Az Art 92§ alapján kiállított adóalap-csökkentő igazolás vonatkozásában: Név, lakcím, tagdíjbefizetések, adóazonosító.)
 • A Vasutasok Szakszervezete jogi kötelezettsége teljesítése (Az Mt. 274§ (2) bekezdés szerinti munkaidőkedvezmény igazolása érdekében: Név, tagkártya szám, tagkártya fokozata, lakcím, adóazonosító, munkáltatójának megnevezése, munkáltatói jogkörgyakorlójának neve, szolgálati helye, és Törzsszáma)
 • Az érintett hozzájárulása (Online felületen vagy papíralapon: anyja neve, születési hely és idő, munkahely megnevezése, címe, szolgálati hely neve és kódja, beosztás és FEOR kód, TAJ, munkaügyi kód (törzsszám)
 • Szerződés teljesítése (A segélykifizetésre vonatkozó ESZSZA – szabályzat betartása érdekében: Név, tagkártya szám, tagkártya fokozata, lakcím, tagdíjbefizetések, adóazonosító)

III. Adatkezelő neve: Vasutasok Szakszervezete (székhelye: 1023 Budapest, Ürömi u. 8.)

IV. A kezelt személyes adatok köre:

 • Név, tagkártya szám, tagkártya fokozata, lakcím, tagdíjbefizetések, adóazonosító
 • anyja neve, születési hely és idő, munkahely megnevezése, címe, szolgálati hely neve és kódja, beosztás és FEOR kód, TAJ, munkaügyi kód (törzsszám munkáltatójának megnevezése, munkáltatói jogkörgyakorlójának neve, szolgálati helye, alapszervezet neve)

V. Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés a tagsági jogviszony fennálltához kapcsolódik, és az adatkezelési nyilatkozat visszavonása/törlési kérelem átvételének napján szűnik meg, amennyiben a törlésnek jogi akadálya nincsen. Az adatok törlése a tagsági jogviszony megszűnését követően haladéktalanul megtörténik, a jelen pontban meghatározottak figyelembe vételével.

A törlési kérelem/tagsági jogviszony megszűnése esetén az alábbi különös szabályok irányadók a tagi adatokra:

 • mivel segély kifizetése tárgyévenként egyszer lehetséges a VSZ ESZSZA szabályzata alapján, a jogosultság meglétének ellenőrzése miatt a tagsági jogviszony megszűnése évének végéig a VSZ az alábbi adatokat kezeli. (Név tagkártya szám, tagkártya fokozata, lakcím, tagdíjbefizetések, adóazonosító)
 • mivel a temetési segély elhunyt tagokra is igényelhető a tag elhunytát követően 12 hónapig az ESZSZA szabályzat alapján, a tag elhunytát követő 12 hónapig a VSZ az alábbi adatokat kezeli: (Név, tagkártya szám, tagkártya fokozata, lakcím, tagdíjbefizetések, adóazonosító)
 • A VSZ az adózás rendjéről szóló törvény 92. § (1) bekezdés alapján adatszolgáltatásra kötelezett, mivel adókedvezményre jogosító igazolást állít ki a befizetett tagdíj alapján az egyéni befizetők után. Ennek alapján az adatszolgáltatást az adóévet követő év január harmincegyedikéig kell teljesítenie.

A Vasutasok Szakszervezete haladéktalanul törli az adatokat, ha

 • az adatokra már nincs szükség abból a célból, amiért gyűjtöttük/kezeltük, (tagi jogviszonya megszűnt)
 • Ön visszavonja a hozzájárulását és nincs más jogcím az adatkezelésre,
 • Ön tiltakozott a kezelés ellen és nincs olyan jogszerű ok, ami elsőbbséget élvezne a tiltakozással szemben,
 • adatait jogellenesen kezeltük,
 • jogi kötelezettségünk folytán törölnünk szükséges.

Amennyiben az ön személyes adatát nem a hozzájárulása, hanem jogi kötelezettségünk teljesítése érdekében vagy a GDPR 17. cikk (3) bek. alapján kezeljük, úgy az érintett adatok törlése az V. pontban meghatározott időpontban történik meg.

Az adatkezeléshez való hozzájárulásának megadása önkéntes, amelynek határozott és félreérthetetlen beleegyezést kell magában foglalnia és megfelelő konkrét, egyszerű nyelvezetű tájékoztatáson kell alapulnia.

VI. Adatbiztonsági intézkedések:

Az adatkezelő az adatkezelési és adatfeldolgozási műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotörvény), az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (továbbiakban: GDPR) és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

Az adatkezelő gondoskodik az adatok kockázattal arányos biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotörvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatkezelő adatokat kockázattal arányos intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az adatkezelők az adatokat a kockázattal arányos védelem keretében tűzfalakkal, antivírus programokkal, titkosító mechanizmusokkal, tartalomszűréssel és egyéb technikai- valamint folyamat- megoldásokkal védi. Az adatvédelmi incidenseket, folyamatosan monitorozza.

VII. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Ön az adatkezelőnél

 1. tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezelésének körülményeiről és az önt megillető jogokról.
 2. tájékoztatást kérhet arról, hogy történik-e Önre vonatkozó adatkezelés, és ha igen, akkor mely adatait (és milyen kategóriájú adatait) kezeljük, milyen céllal, milyen időtartamig. Úgyszintén tájékoztatást kérhet arról, hogy miként kérhető adathelyesbítés, törlés, vagy tiltakozás az adatkezelés ellen. tájékoztatást kérhet arról, hogy a felügyeleti hatósághoz miként fordulhat.
 3. kérheti a személyes adatainak helyesbítését, tehát Ön jelezheti, hogy a kezelt adatok pontatlanok, és kérheti, hogy azok helyett mi kerüljön feltüntetésre.
 4. Ön bármikor kérheti adatai törlését. Amennyiben Ön felhatalmazást adott adatainak partnereink részére történő továbbítására – kedvezmények és szolgáltatások igénybe vétele érdekében – úgy törlési igény bejelentése esetén a Vasutasok Szakszervezetével szerződött partnereinket haladéktalanul megkeressük, hogy adatait töröljék saját adatbázisaikból. Fontos, hogy amennyiben az ön egyéni befizetőként adóigazolás kiállítására jogosult, csak jogszabályban meghatározott időpontig csak az adóhatósági eljárás számára érdektelen adatainak (tagkártya szám, tagkártya fokozata, munkahely megnevezése, címe, szolgálati hely neve és kódja, beosztás és FEOR kód, TAJ, munkaügyi kód (törzsszám) törlése hajtható végre.
 5. Ön kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását (Pl. egy jogvitás helyzetben)
 6. Ön kérheti, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatokat géppel olvasható formátumban ( .doc) megkapja, és jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. (adathordozhatóság)
 7. Önnek joga van arra, hogy tiltakozzon személyes adatainak meghatározott okból történő kezelése ellen, pl. ha nem adta hozzájárulását a kezeléshez.

Ön az említett jogait a +361/326-1595telefonszámon vagy az info@vsz.hue-mail címen előterjesztett kérelmében érvényesítheti, illetve amennyiben Ön a Vasutasok Szakszervezete online felületén regisztrált felhasználó a kezelt adatait doc formátumban is letöltheti. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogainak gyakorlása érdekében hitelt érdemlő módon szükséges önmagát azonosítania.

Kérelmére a Vasutasok Szakszervezete tájékoztatást ad az Ön általa, kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A kérelmének megfelelően a Vasutasok Szakszervezete helyesbíti, törli vagy korlátozza az adatait, illetve eleget tesz a tiltakozási igénynek. A Vasutasok Szakszervezete köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az Ön kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

A tájékoztatást a Vasutasok Szakszervezete csak az Infótörvényben meghatározott esetekben tagadhatja meg.

A tájékoztatás megtagadása esetén a Vasutasok Szakszervezete írásban közli Önnel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Infótörvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az Ön bírósági jogorvoslattal élhet, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: NAIH) fordulhat.

A NAIH elérhetőségei, 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Tel: +36 1 391 1400 e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha ennek jogszabály szerinti feltételei fennállnak.

A Vasutasok Szakszervezete a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha a Vasutasok Szakszervezete az Ön helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli Önnel a helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

VIII. Korlátozás kérése

Ön jogosult adatainak korlátozást kérni, ha

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, (korlátozás a személyes adatok pontosságának ellenőrzéséig tart)
 • ha az adatkezelés jogellenes, és Ön törlés helyett korlátozást kér,
 • ha a szakszervezetnek már nincs szüksége az adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez/védelméhez;
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen (a korlátozás ebben az esetben arra az időtartamra
 • vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a szakszervezet jogos indokai elsőbbséget élveznek az Ön jogos indokaival szemben.

Ha az Ön adatai korlátozás alá esnek, az adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió/uniós tagállam közérdekéből lehet kezelni.

IX. Jogorvoslat

Ha Ön a Vasutasok Szakszervezete döntésével nem ért egyet, illetve ha a Vasutasok Szakszervezete az említett határidőt elmulasztja, vagy bármely egyéb adatvédelmi jogsértés esetén a NAIH-hoz fordulhat.

Ha Ön az érintett a Vasutasok Szakszervezete döntésével nem ért egyet, illetve ha a Vasutasok Szakszervezete az említett határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

Ön jogainak bármely egyéb módon való megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróság a Vasutasok Szakszervezetét a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, korlátozása illetve törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére kötelezheti. A bíróság elrendelheti ítéletének nyilvánosságra hozatalát oly módon, hogy a Vasutasok Szakszervezete vagy bármelyik adatkezelő és az általa elkövetett jogsértés beazonosítható legyen.

Ön kérheti a jogellenes adatkezeléssel (ideértve az adatbiztonsági intézkedések elmulasztását is) összefüggésben felmerült kárának megtérítését a Vasutasok Szakszervezetétől. A Vasutasok Szakszervezete mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.