2022. 10. 10. 22:00

A 18 fok betarthatatlan és egészségtelen

Szögezzük le: a fűnyíróelv alapján kidolgozott „18 fokos rendelkezést” nem lehet betű szerint betartani a MÁV-VOLÁN-csoportban, mert az törvénytelen foglalkoztatáshoz vezet és közvetve balesetveszélyes helyzetet idézhet elő.

Az okozott megbetegedések következménye pedig további létszámcsökkenés lesz, ami viszont már a közlekedés biztonságát veszélyeztetheti.

A munkavállalók egészségének védelme érdekében korábban már a miniszterelnökhöz fordultunk. Ezúttal az illetékes minisztertől kérjük a már meghozott intézkedések felülvizsgálatát. Nemcsak háborgunk és vagdalkozunk, hanem megoldásokat is javaslunk. Ilyen például a szellemi foglalkozású munkavállalóknak távmunka, home office-ban való munkavégzés vagy 4 napos munkahét. A fizikai foglalkozásúak számára a 3/2002 SzCsM-EüM együttes rendelet vonatkozó pontjainak alkalmazását kérjük, valamint azt, hogy a munka nehézségi, időjárási-, valamint munkakörülményei szerinti differenciált fűtésszabályzás lehetőséget.

Javasoljuk továbbá, hogy a helyzet mielőbbi rendezésére szociális párbeszéd keretei között közösen keressünk megoldást, a konstruktív együttműködés jegyében.

A Palkovics László miniszternek írt levelünk itt olvasható:

Tisztelt Miniszter Úr!

A Kormány a 353/2022. (IX.19.) Korm. rendelettel jogszabályt alkotott az egyes intézmények veszélyhelyzeti működéséről, mely intézmények közé tartozik a MÁV-VOLÁN csoport is.

Álláspontunk szerint a MÁV-VOLÁN csoportba tartozó gazdasági társaságok (a továbbiakban: Csoport) székhelyein és telephelyein található munkavégzési helyek nagy részén - az egyes intézmények veszélyhelyzeti működéséről szóló 353/2022. (IX.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-ban meghatározott – 18 Celsius-fokban maximalizált hőmérsékletre vonatkozó szabályozás betartása, nem megoldható vagy annak betartása törvénytelen munkáltatáshoz illetve közvetett balesetveszélyes helyzet kialakuláshoz vezet, a megbetegedések által pedig további létszám csökkenéshez, mely ezáltal már a közlekedés biztonságát veszélyeztetheti. A Csoportnál foglalkoztatott munkavállalók különféle paraméterekkel, tulajdonságokkal rendelkező ingatlanokban, épületekben kerülnek foglalkoztatásra. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a vasútnál foglalkoztatott munkavállalók nagy része sok olyan kisebb állomáson és helyiségekben dolgozik, ahol a zárt munkavégzési helyeket még mindig szén, vagy gázolaj tüzelésű kályhával vagy különféle egyszerű hősugárzókkal fűtik. Így nem várható el az egyébként sem komfortos hőérzetet biztosító – az őszi nyírkos, valamint téli időszakban kifejezetten egészségre ártalmas hőmérséklet – 18 Celsius-fokot meg nem haladó szinten tartása.

A Vasutasok Szakszervezete ezért levélben kérte Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy a munkavállalók egészségének megóvása, a súlyos megbetegedési hullám elkerülése érdekében, sürgősen intézkedjen a léghőmérsékletet 18 Celsius-fokban korlátozó rendelet módosítása érdekében. Miniszterelnök úrnak javasoltuk, hogy a Rendelet 2.§. (2) pontjában meghatározott munkahelyeken különösen szigorúan vett rendelet módosítását, a munkavállalók érdekeit képviselő – az adott szakterületen szakértő - érdekképviseleti képviselőivel egyeztetve alakítsa ki az új, egészségre nem káros megoldást. 

A rendelet a következő egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez rendelt alapvető - munkavállalói jogokat biztosító – munkáltatói kötelezettségeket alapító szabályokat annulálta:

 1. Nem kell a helyiségek rendeltetésének megfelelő léghőmérsékletet biztosítani a pihenőhelyeken, a különféle szolgálati feladatokat ellátó személyzet helyiségeiben, az egészségügyi létesítményekben, az étkezdékben és az elsősegélyhelyeken.
 2. Nem kell zárt munkahelyeken a végzett munka jellegétől és az évszakoktól függően, a munka nehézségi fokát jellemző munkaenergia-forgalmat figyelembe véve a 3/2002. (II.8) SzCsM-EüM együttes rendelet 2. számú melléklete szerinti megfelelő léghőmérsékletet (klímatényezőt) biztosítani.
 3. Megszüntette a hideg munkakörnyezet fogalmát.
 4. Ennek következtében védőital ellátást biztosítani kell a hidegnek minősülő munkahelyeken. Pihenőidők biztosításának kötelezettsége maradt!
 5. Nincs védőital, nem kell személyre szabott ivópohár, és megszűntek a védőital készítésére vonatkozó közegészségügyi követelmények alkalmazásának kötelezettségei.

Sajnálatos módon a kiadott rendeletet nem előzte meg valós szakmai konzultáció, ahol álláspontunk szerint mindenképp szükséges lett volna az egészségügyi, munkavédelmi szakmai kompetenciákkal rendelkező szakemberek, valamint a munkavállalókat képviselő érdekképviseletek által delegált szakértők bevonása.

Véleményünk szerint a rendelet negatív diszkriminációt alkalmaz az állami szférában foglalkoztatott munkavállalókkal szemben, ugyanis kizárólag a Rendelet 2. §-ában meghatározott intézményekben írja elő a fűtés útján biztosított tizennyolc Celsius-fok mértékben maximalizált munkahelyi léghőmérsékletet. A „munka világában” – tulajdonosi formát nem megkülönböztetve - alapvető munkáltatói kötelezettség és egyben munkavállalói jog az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés.

Határozott álláspontunk, hogy a rendelet vonatkozó pontjai - a fentebb kifejtett érvelésre tekintettel – ellentétesek az Európai Unió Alapjogi Chartájával (2016/C 202/02), Magyarország Alaptörvényével, a Munkavédelmi törvény, valamint a Munka törvénykönyve rendelkezéseivel, céljával, valamint szellemiségével:

Európai Unió Alapjogi Charta (2016/C 202/02) 31. Cikk Tisztességes és igazságos munkafeltételek

„(1) Minden munkavállalónak joga van az egészségét, biztonságát és méltóságát tiszteletben tartó munkafeltételekhez.”

 Magyarország Alaptörvénye XV. cikk

(2) Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja.

A XX. cikk kimondja, hogy „Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez.”

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)

 1. § (1) A törvény hatálya - a (2)-(3) bekezdésekben megállapított kivételekkel - kiterjed minden szervezett munkavégzésre,függetlenül attól, hogy az milyen szervezeti vagy tulajdoni formában történik.

 A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 51. § (4) bekezdés:

 „A munkáltató biztosítja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit. A munkába lépést megelőzően és a munkaviszony fennállása alatt rendszeres időközönként köteles ingyenesen biztosítani a munkavállaló munkaköri alkalmassági vizsgálatát.”

 A jelenlegi szabályozás szembe megy a korábban orvosi tanulmányokban és a szakemberek által szakmailag hitelesen alátámasztott és megállapított – az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit szem előtt tartó - 3/2002 SzCsM-EüM rendeletben meghatározott egészséget nem veszélyeztető léghőmérsékleti értékeknek, követelményeknek. (7. § (2) bekezdés [szociális helyiségben legalább a +22oC-os léghőmérsékleti érték] és a szabadtéri munkahelyeken a védőital [8.,11., 12. §-ok]).

Mind szellemi, mind fizikai munkakörben foglalkoztatott munkavállalók esetén aránytalan sérelmet jelentene a Rendeletben meghatározott léghőmérsékleti érték.

Álláspontunk szerint ebben a méltánytalan, diszkriminatív helyzetben a legideálisabb megoldást az jelentené, ha a Rendelet módosításra kerülne és a 3/2002 SzCsM-EüM együttes rendeletben foglalt hőmérsékleti határérték kerülne maximalizálásra. Úgy ítéljük meg, hogy ezek alkalmazása esetén is teljesíthetők lennének a kitűzött megtakarítási értékek.

A fentebb említett 3/2002 SzCsM-EüM együttes rendeleten túl, léteznek tervezési előírások, melyek e jogszabály alapjaira épülnek. 

 1. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet  § (2), mely előírja, hogy

„A helyiségek tervezett téli eredő hőmérséklete - az üzemelés-technológia követelményeit kivéve - a rendeltetés alapján tervezett tartózkodási zóna mértékadó (szélső) részén (pl. tanterem szélső üléshelyein) elégítse ki a vonatkozó jogszabályok és szabványok előírásait. Más jogszabályi előírás hiányában a huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségekben ez     20 °C legyen.”

 1. Ugyanakkor az Mvt. 11. § szerint munkavédelemre vonatkozó szabálynak minősül a nemzeti szabványosításról szóló törvény figyelembevételével a teljes egészében magyar nyelvű munkavédelmi tartalmú nemzeti szabvány is.

Ezek között az „Öltözőcsoportok és csoportos illemhelyek tervezési előírásairól szóló MSZ-04-220:1981 szabvány” előírja, hogy „az öltözőcsoport (csoportos öltöző, mosdó és zuhanyzóhelyiség) helyiségeinek tartózkodási zónájában a léghőmérsékletet +22 oC értékkel kell tervezni.”

Amennyiben a kiadott rendelkezések teljes visszavonására nincs lehetőség, úgy legalább kérjük a 3/2002 SzCsM-EüM együttes rendelet 7. § (2) bekezdésének ismételt alkalmazhatóságát, a huzamos irodai munkavégzésre szolgáló helyiségekben a 20 °C biztosíthatóságát (szociális helyiségben legalább a +22oC-os léghőmérsékleti értékeket) és szabadtéri munkahelyeken a védőital (8.,11., 12. §-ok) biztosítását. 

Szociális helyiségek alatt az alábbiakat értjük:

 • pihenő, étkező- és melegedő helyiségek
 • terhes nők és a szoptatós anyák részére biztosított helyiségek
 • öltöző helyiségek
 • tisztálkodó- és mellékhelyiségek
 • elsősegélyhelyek
 • foglalkozás egészségügyi rendelők

Öltözőhelyiségek esetében a következő hivatkozási alapunk van a magasabb léghőmérsékleti értékek biztosítására:

3/2002. 18. § (5) Az öltözőt el kell látni olyan berendezéssel, amely biztosítja, hogy valamennyi munkavállaló a ruházatát a munkavégzés időtartama alatt elzárva tarthassa.  „A munkaruházat szellőzését és száradását annak őrzési ideje alatt biztosítani kell.”

A 18 oC a ruházat száradásának lehetőségét nem biztosítja!

A vasúti hiba- és zavar elhárításban résztvevők a munkavégzésük során a napi időjárási viszonyoknak folyamatosan ki vannak téve, mivel többségében külsőtéri munkát végeznek.

Tisztelt Miniszter Úr!

A munkavállalók egészségének védelme érdekében kérjük a már meghozott intézkedéseik felülvizsgálatát, valamint más megoldások számbavételét is (pl. szellemi foglalkozású munkavállalók esetén távmunkavégzés, home office, 4 napos munkahét, fizikai foglalkozású munkavállalók esetén a 3/2002 SzCsM-EüM együttes rendelet vonatkozó pontjainak alkalmazásának lehetőségét, illetve a munka nehézségi, egyéb időjárási-, valamint munkakörülményeket is figyelembe vevő differenciált fűtésszabályzás lehetősége).

Javasoljuk továbbá, hogy a helyzet mielőbbi rendezésére szociális párbeszéd keretei között keressünk közösen megoldást, a konstruktív együttműködés jegyében.

Reméljük, hogy észrevételeinkkel hozzájárulhatunk a Kormány és a Technológiai és Ipari Minisztérium áldozatos munkájához, és bízunk benne, hogy javaslatainkat megfontolásra alkalmasnak találják.

Budapest, 2022. október 10.

Üdvözlettel:

Meleg János

elnök

Vasutasok Szakszervezete

 

             

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.