2015. 07. 22. 19:11

TÉT ülés a MÁV Szolgáltató Központ Zrt-nél 2015. július 22-én

Napirend előttiként az alábbi felvetésekkel éltünk: - A péntek éjfélig meghosszabbított hőségriadóval kapcsolatban kérdeztük a Munkáltatót, hogy milyen lépeseket tett az előző TÉT ülés óta a klímával ill. alapfeltételekkel nem rendelkező szolgálati helyeken a hőség enyhítésére. Tekintettel arra is, hogy a nyár még nem ért véget. Egyben kértük, hogy a hőségriadó elrendelésének tájékoztatásával együtt a törvényi előírásokat is csatolja a leveléhez.

Napirend előttiként az alábbi felvetésekkel éltünk:

- A péntek éjfélig meghosszabbított hőségriadóval kapcsolatban kérdeztük a Munkáltatót, hogy milyen lépeseket tett az előző TÉT ülés óta a klímával ill. alapfeltételekkel nem rendelkező szolgálati helyeken a hőség enyhítésére. Tekintettel arra is, hogy a nyár még nem ért véget. Egyben kértük, hogy a hőségriadó elrendelésének tájékoztatásával együtt a törvényi előírásokat is csatolja a leveléhez.

A Munkáltató tájékoztatatást adott arról, hogy mindenhol biztosítják az óránkénti 5 ill. a 10 perces pihenőidőket, a szükséges védőitalokat, helyiségeket. Külön kitért arra, hogy az olajkutasok esetében kiemelten kérte ezek lehetővé tételének biztosítását. A jövő évi klíma, ventilátor beszerzési igények összeírása folyamatban van. Mindezekhez felhasználják a közelmúltban elkészült kockázatértékelési felmérések anyagait is. Általános érvényű szabályozást vállalatcsoporti szinten sem lehet kiadni, minden szolgálati hely a helyi sajátosságainak figyelembevételével tesz eleget a törvényi előírásoknak. A rugalmas munkaidő adta lehetőséggel, a 6 órai munkakezdéssel minden területen élhetnek a munkavállalók.

A Munkáltató tájékoztatást adott arról, hogy Mátészalka TEB – Pálya szervezetek ásványvíz ellátására azonnal intézkedett a tegnapi jelzésre. Sajnálatos módon 2 igénylés „beragadt” a rendszerbe. A rendszer- figyelmeztetést informatikai eszközökkel kell támogatni, megoldani, hogy ehhez hasonló eset ne fordulhasson elő. A Logisztika szervezet mind az ellátás ügyében, mind a rendszer működésére kiemelt figyelmet fordít.

- A Számvitel szervezetben a Beszámolás és adózás szervezeti egység átalakításával kapcsolatos SZMSZ tervezethez július elején jeleztük észrevételünket. Kifogásoltuk, hogy a munkavállalók Munkáltatói tájékoztatása nem történt meg a szervezeti változásról. A Munkáltató 2 fő munkaviszonyának megszüntetésére és 1 fő bérszámfejtő munkakörben történő továbbfoglalkoztatására intézkedett. 

A Munkáltató válaszában tájékoztatást adott arról, hogy a megküldött SZMSZ változás még nem került jóváhagyásra, így végrehajtásra sem. Az SZMSZ változás és a létszámterv végrehajtása összecsúszott, a Szervezet Munkáltatója a létszámtervét hajtotta végre.  

Továbbra is kértük a munkavállalók tájékoztatását minden szervezetüket érintő változásról.

- A következő TÉT ülés napirendjére tettünk javaslatot: A „MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Automata olajkút kiszolgálás fejlesztése” projekt keretében a Régiós konzultációk lezajlottak, a Régió vezetői ezt követően meghozták döntésüket és az olajkút kezelő munkavállalók létszámát 23 fővel csökkentették. Az Árukezelő munkakörbe történő átvezetés azonban nem hozta meg a tervben szereplő 14 fő átvezetését, a tervezettnél jóval kevesebb munkavállaló vállalta az új munkakörben történő továbbfoglalkoztatást.  A végrehajtás folyamatáról - a tapasztalatok értékelésével - kérünk tájékoztatást. 

A Munkáltató a következő TÉT ülésen napirendben ad tájékoztatást, a július végi állapotot fogja összegezni.

-  MÁV SZK Zrt. Kollektív Szerződése 24.§ 2. pontjában rögzítetteknek megfelelően a munkarendet, valamint az ahhoz kapcsolódó munkaidő beosztást meghatározó rendelkezés egy példányát kértük a Munkáltatótól. Az anyag nagyságára való tekintettel CD-n kapjuk az anyagokat.

Első napirendi pontként a Kollektív Szerződés 4. sz. mellékletének módosításának tervezetéről tárgyaltunk. 

A munkaruházati juttatás általános szabályai melléklettel kapcsolatban elmondtuk, hogy a MÁV Zrt. és a MÁV-START Zrt. esetéből okulva, csak a Munkavédelmi Szabályzat elfogadása után tudjuk aláírni ezt a módosítást. Erre utal is a 26. pont utáni bekezdés is. Kértük a Férfi és a Női munkaruha ellátás éves pontkeretében az egyenlőség biztosítását. Nem értjük a VIII. és a IX. Munkaköri csoportnál a nemek közti kiemelkedően nagy éves pontkeret eltérést. Javaslatot tettünk arra is, hogy a VIII. Munkaköri csoportba tartozó munkaköröknél a „Férfi hosszú ujjú póló” a pontkeret mértékéig az „x”, vagyis a választható munkaruha megjelölést kapja. A Munkaköri csoportonkénti és az összesítő táblázat a melléklet áttekinthetőségét segíti, ilyen formában elfogadhatónak tartjuk. 

Kértük a munkáltatót, hogy a következő TÉT ülésre az elmaradt munkaruha kiadásokról készítsen kimutatást és adjon tájékoztatást az ellátás biztosításának ütemezéséről.

A Munkáltató válaszában tájékoztatást adott a Munkavédelmi képviselőkkel folytatott egyeztetési folyamatról. Pénteken a Paritásos Bizottság tartja ülését az MVSZ módosításával kapcsolatban, mely az aláírás közvetlen előkészítéséről fog szólni. A munkáltató úgy látja, hogy az augusztus 1-i hatállyal történő aláírásnak már nem lesz akadálya.

A napirend lezárásaként ismét kifejtettük, hogy a ruha ellátás folyamatos, zavartalan  biztosításának és igénylésének feltétele részünkről az együttes elfogadás, aláírás. 

Második napirendi pont tárgyalásához a Munkáltató átadta a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. létszám- és foglalkoztatási jellemzőinek 2015. első félévi alakulásáról, az Együttműködési megállapodás 2.1 pontja alapján elkészített írásos tájékoztatóját. Szóbeli kiegészítésében az INKA informatikai projekt – Infrastruktúra és gördülő állomány karbantartó szoftver, valamint az IT alkalmazás konszolidáció előkészítés – elindításáról kaptunk átfogó tájékoztatást. Június 1-től kapott a projekt jóváhagyást, melynek végrehajtása várhatóan kiemelkedő leterheléseket fog eredményezni. A MÁV SZK Zrt. vezetője Fejes Sándor projektigazgató vezetésével a MÁV Zrt. és a MÁV-START Zrt. érintett főtevékenységi kör vezetői és munkatársai is tagjai a munkabizottságnak. Túlmunka elrendelésére is engedélyt kapott a projektigazgató, melyre az üzletágak létszámhiánya miatt lesz már előre láthatólag szükség. Az IT-nál okozza a legnagyobb gondot a szakember hiány. A piaci bérigény a jelen struktúrába beilleszthetetlen, átmeneti munkahelynek tekintik az IT-t. A képzett, gyakorlattal rendelkező szakembereket elviszi a piac. A területi egységeknél a létszám rendezett, a legnagyobb gond a Központban, Budapesten jelentkezik. Egyetemek, főiskolák megkeresésében gondolkozik a vezetés. A BLÜ területén szintén ez a helyzet, a képzett, gyakorlattal rendelkező közbeszerzőket elviszik, elmennek a szervezettől. A túlórák óraszámainak alakulásáról és üzletágankénti megoszlásáról is tájékoztatást kaptunk. Míg a Gazdasági Üzletág esetében számottevő az elrendelt túlórák számának csökkenése, addig a többi üzletág esetében – Humán, IT, Beszerzés és logisztika – 26-189 %-os növekedés figyelhető meg.

A tény és a terv adatok összehasonlításának elemzésénél szakszervezetünk a létszámhiányok mielőbbi rendezését kérte a munkáltatótól. A piaci bérigény és a jelenleg alkalmazott struktúra áttekintését és annak rendezését szorgalmaztuk.

Harmadik napirendi pontként a munkáltató tájékoztatást adott arról, hogy valamennyi munkáltató jogkörgyakorló felé kiadott rendelkezés alapján az utazási költségek megtérítésének igénylésénél a költséghatékonysági szempontok érvényesülésével kell meghoznia a döntését. Az elmúlt időszakban az engedélyezést követően történtek munkavállalói és munkáltatói reklamációk, mivel a meglévő START Klub kártya megújítására a gazdaságossági számítások elvégzését követően nem kerülhetett sor. A kiadott rendelkezés alapján, amennyiben a MÁV Havibérlet megvásárlása a munkavállaló számára nagy terhet jelent, az első havibérlet megvásárlásánál a vállalati segély-keret terhére van lehetőség. Ez akkor alkalmazható, ha a munkavállaló nettó keresetének 10 %-át meghaladó az összeg. A megvásárolt havibérletek ellenértéke a következő havi bérkifizetéssel együtt kerül kifizetésre.

Szakszervezetünk a munkába járás költségtérítéséről ebben a formában történő rendezéséről állapodott meg az SZK Zrt. megalakulását követően. A költséghatékonyság elbírálásának az alapja a munkavállaló által megtett nyilatkozaton jelölt távolság és típus. Tisztázásra került, hogy egy elkülönített vállalati segély-keret terhére történik az első bérlet vásárlásának a támogatása. A munkáltatói jogkörgyakorlók részére kiadott rendelkezést a Munkáltató átadta.

A negyedik napirendi pontban tájékoztatást kaptunk a könyvtári tevékenység szolgáltatási portfólióból történő kivezetéséről. A napirendi pont előterjesztője Dr. Hofmann Zsuzsanna a Működéstámogatás és Ügyvitel szervezet vezetője egy 2013-ban elvégzett hálózati kérdőíves, közvélemény kutatás eredményének ismertetésével kezdte tájékoztatóját. A kérdőíves felmérés sajnos azt az eredményt hozta, hogy a munkavállalók nem igen kívánják a szolgáltatást igénybe venni. A földszinti könyvtárhelyiség bérleti díja évi 31 millió Ft volt, mely a szervezetre nagy teherként nehezedett. A munkavállalók a könyvtár elhelyezésénél nehezményezték a ki- és beléptető rendszer használatát. Mindezek figyelembe vételével a könyvtár áthelyezésre került az első emeletre. A -3 szinten lévő raktárból a könyvek áttelepítésre kerültek a Váci úton lévő Archívumba. Ezen túlmenően fotókiállítást és könyvbemutatókat is szerveztek. A látogatottság azonban nem nőtt. A napi átlag 2,9 fő belső és 1,7 fő külső munkavállaló. Volt rá alkalom, hogy várakozásra, tárgyalóként használták a könyvtárat. Feladatuk a költséghatékony működés mellett, hogy ezt az örökséget, amit elődeink ránk hagytak az évtizedek alatt ápoljuk és mindezek mellet igénybe is lehessen venni. Ilyen látogatottság mellett nem tudtak már szakirodalmat, folyóiratokat sem rendelni. Mivel a külső igénybe vevők között a Műegyetemről is jöttek hozzánk, kb. 1 éve megkeresték a Műegyetem könyvtárának a vezetőjét. Náluk is jóval kevesebb az olvasó, melynek legnagyobb oka az, hogy a technika jóvoltából ma már az internet világában minden elérhető. A döntés megszületett. Ez év december 31-ig a tagsági viszonya minden könyvtártagnak fennáll, a könyvtár átköltöztetése az Archívumba a működést nem befolyásolja.

Szakszervezetünk a tájékoztatást követően kifejtette azon véleményét, hogy a könyvtár működése évtizedes hagyomány, több kutatás, diploma, stb elkészítéséhez szolgáltatta az anyagokat. Beszerzésekre, folyóiratokra igen is szükség van. A 2 fő munkavállalóval mi lesz, tudják-e a jövő elképzeléseit? Mi lesz velük másfél év múlva? Az OMIK-kal a kapcsolat milyen formában lesz – Együttműködési megállapodásban gondolkoznak a vezetők? Ez a döntése a munkáltatónak véglegesnek tűnik. 

Kérdéseinkre a munkáltató elmondta, hogy az OMIK-kal az egyeztetést követően a jövő évben kerül sor a majd 16 ezer könyv átadására, melynek lebonyolítása a két kolléganőnek lesz a feladata, munkája, mely kb. 1 évet vesz majd igénybe. Nem bedobozolva, pincébe kerül az állomány, hanem hasznára lesz az érdeklődőknek, akik egyre kevesebben vannak, nem csak nálunk. Minden elektronikusan megtalálható, a fiatalok már nem ülnek be a könyvtárba, az internetet használják. Nem zárkóznak el egy Együttműködési megállapodástól, melyben a Műszaki Egyetem Könyvtárának MÁV Vállalatcsoporti használatának feltételei is rögzítve lennének.  A két kolléganő munkaszerződése módosításra fog kerülni, két telephely lesz a munkavégzés helye. Van és lesz munka másfél év múlva is az Archívumban.  Jelenleg a Nemzeti Levéltárral van egy nagyobb mennyiségű anyag átadás-átvétel lebonyolítása. A humán anyagok kezelése, keresése, rögzítése folyamatos.

A TÉT ülés napirendjeinek fontosságára tekintettel a következő ülésen folytatjuk az egyeztetéseket.

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.