2022. 09. 08. 09:50

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Pályázati felhívás a Vasutasok Szakszervezetének tulajdonában lévő ingatlan értékesítésére.

A Vasutasok Szakszervezete (nyilvántartási szám: 01-02-0000504; székhely: 1023 Budapest, Ürömi utca 8.) az alábbi, kizárólagos tulajdonában lévő ingatlan vonatkozásában vár írásbeli vételi ajánlatokat, versenyeztetési eljárásban. Az ingatlan adatai:

  • Helyrajzi szám: Zamárdi belterület, 2054 hrsz
  • Természetbeni cím: Magyarország 8621 Zamárdi, Kiss Ernő utca 3.
  • Jelleg: Kivett üdülőépület, udvar
  • Telekterület: 7227 m2
  • Felépítmény: 1499,73 m2
  • Tulajdonos: Vasutasok Szakszervezete 1/1 arányban

(a továbbiakban: „Ingatlan”)

A versenyeztetési ajánlat előkészítésében és lebonyolításában Mentor Tanácsadó és Ingatlankezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-141765; székhely: 1066 Budapest, Jókai utca 20. IV. em. 23.; a továbbiakban: „Megbízott”) működik közre.

Az Ingatlanra vonatkozó tájékoztató anyag, mely az Ingatlan ismert lényeges tulajdonságait magában foglaló - az Ingatlan azonosítására, jogi helyzetére, vagy a Vasutasok Szakszervezete által kikötött egyéb feltételekre vonatkozó - információkat tartalmaz, valamint tartalmazza a versenyeztetés és az ajánlattétel szabályait és így a pályázaton történő részvétel feltételeit (a továbbiakban: „Tájékoztató Anyag”) egyszeri, vissza nem térítendő 200.000,- Ft + ÁFA térítési díj megfizetése ellenében igényelhető emailben, palyazat@mentorzrt.hu címen.

 Az emailban fel kell tüntetni az igénylő: -nevét, -székhelyét, -cégjegyzékszámát, -ügyintéző nevét, telefonos elérhetőségét, email címét, magánszemély pályázó esetén:- neve, lakcíme, személy igazolvány száma, telefonos elérhetősége, email címe. A Tájékoztató Anyag átvehető személyesen, a Megbízott 1066 Budapest, Jókai u 20 4/23 szám alatti irodájában, 2022.09.13 10:00-tól 2022.10.05 14:00 óráig, előre telefonon (06/20/318-5461) egyeztett időpontban. Az Ingatlan minimális vételárát és a bánatpénz összegét a Tájékoztató Anyag tartalmazza.

A pályázati eljárásban részt venni szándékozó ajánlattevő a Tájékoztató Anyag térítési díját kizárólag a Megbízott, az OTP Banknál vezetett 11712059-21453276-00000000 számú bankszámlájára banki átutalással fizetheti meg. A banki átutalás esetén a közleményben meg kell jelölni a „Zamárdi 8621" szöveget, továbbá az eljárásban részt venni szándékozó ajánlattevő nevét. A térítési díj banki átutalással történő megfizetése esetén akkor minősül határidőben megfizetettnek, ha annak összege a jelen pontban meghatározott fizetési számlán, a Tájékoztató Anyag igénylését megelőzően, de legkésőbb 2022.10.04. napján jóváírásra kerül. A banki átutalással történő fizetés nem tekinthető teljesítettnek, ha a közleményrovat nem vagy nem az itt rögzítettek szerint megszövegezve kerül kitöltésre (ideértve azt az esetet is, ha az ajánlattevő neve nem egyezik meg maradéktalanul a Tájékoztató Anyag átvételekor kitöltött formanyomtatványon megadott adatokkal), mely esetekben a Tájékoztató Anyag kiadását a Megbízott visszautasítja.

Az ajánlatok leadási határideje: 2022.10.12. 12:00

Az ajánlatokkal kapcsolatos tartalmi kérdéseiket kérjük, a palyazat@mentorzrt.hu címre küldött email üzenetben küldjék el. A pályázattal, annak technikai lebonyolításával kapcsolatos kérdésekben a Megbízott 06/20/318-5461 telefonszámán lehet érdeklődni. Amennyiben a kérdés tartalma, természete vagy bonyolultsága álláspontunk szerint indokolja, úgy fenntartjuk a jogot, hogy annak emailes megerősítését kérjük és azt, hogy azt emailben észszerű időn belül válaszoljuk meg.

Jelen pályázati felhívásban foglalt információk nem teljeskörűek! A Tájékoztató Anyag fenti határidőben történő megvásárlása a versenyeztetési eljárásban történő részvételnek, az ajánlattételnek és az Ingatlan megtekintésének feltétele!

Budapest, 2022. szeptember 9.

Vasutasok Szakszervezete
képviseletében:
Meleg János Elnök

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.