2015. 04. 22. 16:05

Tisztújítás a VSZ ONYSZ Küldöttértekezletén

A Vasutasok Szakszervezete Országos Nyugdíjas Szervezete (VSZ ONYSZ) március 23-án Budapesten, a Hotel Benczúrban tartotta tisztújító küldöttértekezletét, melyen megjelent és az elnökségben foglalt helyet Gaskó István, a VASZ elnöke, Papp Zoltán, a VSZ elnöke. A meghívottak között ott voltak a VSZ alelnökei, tagozatvezetői és a vasutas segélyező egyesületek képviselői. A Magyar Szakszervezetek Szövetsége Nyugdíjas Tagozatát Tóth Mihály elnök képviselte.

A küldöttértekezletet a Himnusz elhangzása után Simon Dezső elnök nyitotta meg, majd dr. Huszti Rezsőné, a VSZ ONYSZ tiszteletbeli elnöke köszöntötte a megjelenteket. Javaslatára a résztvevők  néma felállással emlékeztek az elmúlt években elhunyt nyugdíjas szakszervezeti tagokra, tisztségviselőkre.

A küldöttértekezlet munkabizottságainak megerősítése és a napirend elfogadása után Simon Dezső, a VSZ ONYSZ elnöke, szóban egészítette ki az V. kongresszus programjának végrehajtásáról készült beszámolót.

A mai küldöttértekezletünkre az elmúlt év eleje óta folyik a felkészülés -  kezdte beszédét -. Az alapszervezeti választások döntően szeptemberében kezdődtek, melyek során tisztségviselőink számot adtak a végzett munkájukról, megvitatták a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását, illetve a középtávú Programot előkészítő bizottságok javaslatait,  megválasztották az alapszervezeti tisztségviselőket és küldötteket.

Jelentette a küldöttértekezletnek, hogy a Vasutasok Szakszervezete Alapszabálya, Választási Szabályzata előírásainak, Választmánya határozatainak megfelelően az alapszervezeti választások rendben megtörténtek. Mint mondta, készen állunk arra, hogy most a VSZ ONYSZ Választmánya számot adjon a küldöttértekezletnek az elvégzett munkáról, szervezetünk gazdálkodásáról és arra, hogy a tisztújító választások megtörténjenek.

Tisztújító értekezletünk feladatkörébe tartozik, hogy  érdekvédelmi munkánkban  változást és megújulást indítson el. A VSZ ONYSZ 2011-ben megtartott V. kongresszusának küldöttei elfogadták, hogy a Vasutasok Szakszervezetéhez való tartozásunkat hangsúlyosabbá kell tennünk, ezért - annak rétegszervezeteként - kongresszus helyett küldöttértekezlet keretében adunk számot az elmúlt négy év munkájáról és választjuk meg  vezető tisztségviselőinket. Az akkori döntésünk előrelátó volt, az elmúlt négy évben olyan változások történtek, amelyek alapvetően érintették a nyugdíjasokat, munkavállalókat és az érdek-képviseleti szervezeteket. A törvényeket akár jók voltak, akár rosszak megváltoztatta a kormányzó hatalom. A változtatások érdemi érdekegyeztetés nélkül történtek. A törvények alkotói sem a szakmai, sem az érdekvédelmi csoportok érveit nem vették figyelembe. A kialakult helyzet arra  késztette a szakszervezeteket, hogy megújuljanak, új módszerekkel, összefogással, a generációk közötti szolidaritás erősítésével alakítsák ki az elkövetkezendő időszak érdekvédelmi munkáját.

Tisztelt küldöttek! Kedves Vendégeink!

Sok mindenről kellene még szólnom, többek között :

  • a nyugdíjasok, Vasutasok Szakszervezetén belüli elfogadásáról, megbecsüléséről,
  • a vezető testületekben végzett munkánk eredményeiről,
  • a kapott támogatásokról,
  • a munkánkat segítő bizottságok-, a tanácsadó testület tagjai által, önzetlenül végzett, magas színvonalú szakértői tevékenységről, mellyel szellemi alkotó műhelyként segítették a vezetői munkát,  hozzájárultak az MSZOSZ Nyugdíjas Szövetsége, a NYOK, a NYOSZ, a Liga Nyugdíjas Szervezete közös fellépéséhez is,
  • a PEB és a FEB tevékenységéről, mellyel a szervezetünk törvényes működtetését segítették, felügyelték,
  • arról a sokrétű alapszervezeti munkáról, amivel az érdekvédelmi tevékenység mellett tagjainknak a mindennapi ügyeik intézésén túl a szabadidő hasznos eltöltéséhez nyújtott programok szervezésével erősítik a helyi közösségi szellem fontosságát.

Kiemelte azokat  az erőfeszítéseket, melyeket a szervezet a társszakszervezetekkel karöltve tett a beszámolási időszakban a nyugdíjas társadalom érdekeit durván megsértő intézkedések megakadályozása érdekében. Foglalkozott a kialakult társadalmi-politikai környezettel, melyben szinte ellehetetlenült a nyugdíjas szakszervezetek-, a civil szervezetek és a kormányzó erők között kívánatos érdekegyeztető párbeszéd.

Hangsúlyozta, hogy a taglétszám megtartására irányuló törekvésekben az alapszervezetekre – ezen belül is a bizalmi hálózatokra – hárult a legnagyobb teher. Az alapszervezetek az érdekérvényesítés beszűkülését, részben a sokrétű, szolgáltató jellegű tevékenységgel tudták ellensúlyozni.

A beszámolási időszakot jellemző kiegyensúlyozott színvonalú szervezeti munka felbecsülhetetlen támasza volt a MÁV Zrt. és a VSZ. Ezeknek a támogatásoknak birtokában nyílt lehetőségünk a beszámolási időszakban évenként megrendezni az országos nyugdíjas vasutasnapot, az Idősek Világnapját, valamint a vezető tisztségviselők és alapszervezeti elnökök  felkészítő tanfolyamát. A  MÁV Zrt.-vel kötött Támogatási Szerződésnek óriási jelentősége van  működésünk infrastruktúrájának finanszírozásában és a Vasutas Nyugdíjasokat Támogató Alapítvány működésében. Az  ONYSZ elnöke, - a  képviseletének távolléte ellenére is - köszönetét tolmácsolta a MÁV Zrt. felé a vasutas nyugdíjasok iránt tanúsított idős-barát magatartásért.

Simon Dezső szavait követően Pázmány Ferencné a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság (PEB) elnöke tett jelentés a VSZ ONYSZ gazdálkodási tevékenységének tapasztalatairól. Megerősítette, - a beszámoló részeként írásban is közzétett -, évenkénti pénzügyi beszámoló  hitelességét, a takarékos gazdálkodás tényét.

A beszámolók feletti vitában elsőként Gaskó István kért szót. Visszaigazolta a VSZ ONYSZ azon reményét, hogy a VASZ hatékonyabban tudja képviselni a vasutas munkavállalók és nyugdíjasok érdekeit. Példaként említette, hogy a szervezet anyagiakkal is hozzájárult a küldöttértekezlet méltó környezetben történő megrendezésének költségeihez. Egyidejűleg megköszönte a VSZ ONYSZ szervező munkáját, támogatását a nyugdíjasok életminőségének javításában, valamint a közösen meghirdetett demonstrációk esetén tanúsított  mozgósításban.

Papp Zoltán, a VSZ elnöke elismerését fejezte ki a VSZ ONYSZ tagságának és vezetésének azért az állhatatos munkáért, ahogyan a vasutas nyugdíjasok érdekeit képviselik. Felvázolta, hogy a nehéz társadalmi környezetben a VSZ milyen harcot kényszerül folytatni a vasutas munkavállalók bér- és jövedelmi pozícióinak megőrzéséért. Kitért a vasút egészségügyi járóbeteg ellátó rendszert fenyegető veszélyekre, az aktív dolgozók és a nyugdíjasok minél nagyobb erőt mutató közös fellépésének szükségességére. Mint mondotta: a vasúti utazási kedvezmények, -  mint szerzett jogok - megőrzése érdekében is folyamatos küzdelmet kell vívni a végrehajtó hatalommal. A vitában szót kapott még Meleg János a VSZ Vasúti Érdekvédelmi alelnöke, dr. Kotter József a VSZ Gazdasági Társaságok (GT) Érdekvédelmi alelnöke és Bodnár József a VSZ Szervezetpolitikai alelnöke is.

A vitában elhangzottakra reagálva Simon Dezső elnök összefoglalójában megállapította, hogy a felszólalások is megerősítették a VSZ ONYSZ munkája iránti elkötelezettséget, a mögöttünk hagyott ciklusban megvalósított sokoldalú program értékeit.

Ezt követően került sor a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására, melyhez Győri István ügyvezető elnök fűzött szóbeli kiegészítést. Felhívta a figyelmet a legfontosabb változásokra, miszerint a választási ciklus végén a „Kongresszus” elnevezés helyett „Küldöttértekezlet”- et kell alkalmazni. A fórum azonban  továbbiakban is a hagyományos szerepé hivatott betölteni. Másik változás, hogy a vezetésbe az eddigi két alelnökkel szemben csak egy alelnök megválasztására kerül sor. Ennek következményeként a vezetői munkamegosztást is módosítani szükséges, amit a megválasztandó választmány fog kialakítani. A módosításokat a küldöttértekezlet elfogadta.

A VSZ ONYSZ 2015-2019 évekre vonatkozó Középtávú Programjának tervezetét Kovács Vilmos alelnök terjesztette elő. A tervezet feletti vitában felszólaló Kiss Tibor alelnök megemlítette a VSZ ONYSZ 20. éves jubileuma alkalmából összeállított és nyomdai úton elkészített könyvet. A szervezet tendenciózus létszámcsökkenéséről szólva fő okként a tagság korosodását jelölte meg. Ruzsáli Józsefné felvetette, hogy az ONYSZ helyi szervezeteinek célszerű lenne bekapcsolódni az aktív alapszervezeti tagok nyugdíjas életre való felkészítésébe. A hozzászólások után a  programot a küldöttértekezlet egyhangúlag  elfogadta.

Ezt követően került sor a vezető tisztségviselők és a 31 tagú választmány megválasztására.

A jelölést előkészítő bizottság munkájáról  adott számot Polgár József a Jelölő Bizottság vezetője-, a szavazások lebonyolításának módjáról Zvada Mihály a Szavazatszámláló Bizottság vezetője.

A Küldöttértekezlet, a VSZ ONYSZ vezető tisztségviselőire személyenként adta le szavazatát:       az ONYSZ tiszteletbeli elnökének Sebestyén Józsefet, elnökének Simon Dezsőt, alelnökének Mári Gábort, ügyvezető elnökének Győri Istvánt, a PEB elnökének Pázmány Ferencnét és a FEB elnökének Fekete Gyulánét választották meg.

A 31 fős választmány tagjai lettek az elnök, alelnök és ügyvezető elnök mellett:

Ruzsáli Józsefné, Szabó Zoltánné, Baranyai Imre, Czimre György, Szuchy Antal, Zvada Mihály, Sára Sándor, Kádár Bertalan, Rácz Sándor, Erdős Károly, Hajdú János, Kain Lajos, Papp József, Nógrádi Sándor, dr.Francz József, Nagy Béla, Kiss Tibor, Pinczés Ferenc, Pálinkás Jánosné, Balogh Béláné, Kósdi Józsefné, Nagy Gyula, Mészáros Ferenc, Fogl Zoltán, Polgár József, Molnár Géza, Schiszler László, Török József, akiket  nevük ismertetését követően egyszerre szavazott meg az értekezlet. A VSZ soron következő májusi Kongresszusára. 13 fő küldött került megválasztásra.                           A szavazások lebonyolítását követően Papp Zoltán a VSZ elnöke gratulált a megválasztott tisztségviselőknek és az aktív, illetve nyugdíjas vezetők között. az eddigieknél is hatékonyabb együttműködésében bízik.

Zárószóként Simon Dezső a VSZ ONYSZ újraválasztott elnöke  saját és az  apparátus valamennyi tagja nevében megköszönte a bizalmat, majd eredményes munkát kívánt a VSZ ONYSZ valamennyi tisztségviselőjének.

Kovács Vilmos

Visi Ferenc

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.