2020. 05. 28. 17:30

Módosított elnök-vezérigazgatói rendelkezés

A koronavírus-járvánnyal összefüggésben meghozott kormányzati intézkedések eredményességére tekintettel a korábban bevezetett korlátozó intézkedések fokozatosan enyhítésre illetve megszüntetésre kerülnek.

Ennek során Magyarország teljes területén:

 • május 18. napjától megszűntek a kijárási korlátozások,
 • június 2. napjától a járványhelyzet előtti teljes mértékben fogadhatják a gyermekeket a bölcsődék és az óvodák,
 • június 2. napjától 2020. június 26. napjáig az iskolák kötelesek gyermekfelügyeletet biztosítani, azonban a közoktatásban bevezetett digitális munkarend a tanév végéig (2020. június 15. napjáig) változatlanul hatályban marad.

 A fentiekre tekintettel indokolttá vált a korábban kiadott munkáltatói rendelkezésekben foglalt belső szabályok módosítása is.

I. A munkavállalók 12 éven aluli gyermekének napközbeni felügyeletének ellátása miatti távollétek kezelése

A bölcsődék és óvodák teljes körű megnyitására és az iskolák által 2020. június 26. napjáig biztosítandó gyermekfelügyelet lehetőségére tekintettel, jóval kevésbé indokolt a jövőben, hogy a munkavállaló maga lássa el a 12 éven aluli gyermeke felügyeletét.

Amennyiben a 12 éven aluli gyermek felügyelete azonban másként mégsem oldható meg és emiatt a munkavállaló személyesen látja el azt, akkor erre vonatkozóan a munkavállaló indokolt és igazolható kérelmet köteles benyújtani, megjelölve a szükséges gyermekfelügyelet várható időtartamát is. (Ilyen indokolt eset például, ha a közoktatásban alkalmazott digitális munkarend hatálya alatt, 2020. június 2. és 15. közötti időszakban a munkavállaló nem veszi igénybe az iskola által biztosított felügyeletet, hanem továbbra is maga gondoskodik gyermeke felügyeletéről és annak tanulmányi kötelezettségeinek teljesítéséről.)

 1. június 2. napjától a következő nevelési év / tanév kezdetéig (2020. szeptember 01. napja) a 12 éven aluli gyermekek napközbeni felügyeletének ellátása indokolt és igazolt esetben az alábbiak szerint lehetséges:
 1. szabadság igénybevétele, akár a teljes évi keret terhére is,
 2. otthoni munkavégzés (Home-office) igénybevételének indokolt kérelemre történő munkáltatói engedélyezése, ha munkavállaló munkakörében ez lehetséges,
 3. végső esetben: a munkavállaló kérelmére igazolt, méltányosságból az alapbér 60%-ával fizetett távollét engedélyezése

(A 15005/2020/MAV számú levél 4. pontja szerinti, a kiesett munkaidő utólagos, 2020. december 31. napjáig történő ledolgozását lehetővé tétele 2020. május 31. napját követően már nem engedélyezhető. Azonban a 2020. május 31. napjáig kiadott ilyen engedélyek a hivatkozott rendelkezésben foglalt szabályok szerint érvényesek.)

Amennyiben a felügyeletet igénylő gyermek(ek) mindkét szülője vasutas munkavállaló, akkor a munkaidő-beosztásukat (vezénylésüket) lehetőség szerint továbbra is úgy kell kialakítani, hogy a szülőknek egy időben ne legyen munkavégzési kötelezettsége.

Minden munkáltatói jogkörgyakorlót továbbra is kérek a gyermeket nevelő vasutas munkavállalók helyzetének kezelése során a méltányos és körültekintő eljárásra.

 II. Az „Otthoni    munkavégzés"-ből  történő    fokozatos    visszatérés    következő ütemének elrendelése

 

A járványveszély mértékének csökkenése lehetőséget nyújt arra, hogy a 2020. március napjától otthoni munkavégzésben dolgozó munkavállalók körében az otthoni munkavégzés mennyisége tovább mérséklődhessen, az alábbiak

 1. Azon munkavállalók esetében, akik az otthoni munkavégzéshez a munkahelyről kiszállított asztali számítógépet használtak, 2020. június 2. és június 24. napja között a számítógépek ütemezetten kerüljenek - a kiszállítás módjával azonos módon - visszaszállításra a munkavégzési helyekre. Az eszközök nyilvántartásának érdekében, azok munkahelyen történő újbóli beüzemelésére kizárólag a MÁV SZK Zrt. informatikai támogatásával és koordinálásával kerülhet sor. A jelen rendelkezés melléklete részletesen tartalmazza az érintett jogkörgyakorlók feladatait a korábban kiszállított informatikai eszközök visszaszállíttatása kapcsán. Az     eszközök     visszatelepítését      követően     az     érintett     munkavállalók      a munkaszerződésük szerinti munkavégzési helyükön végzik a munkájukat.
 1. Azon munkavállalók esetében, akik 2020. március 16. napját követően otthoni munkavégzésben végezték munkájukat és az előírt feltételek (a munkakör otthoni munkavégzés keretében ellátható és ezt a munkavállaló továbbra is vállalja, valamint a szükséges hordozható informatikai eszköz rendelkezésre áll) fennállnak, az alábbiak szerint engedélyezhető otthoni munkavégzés.

A munkavállaló részére 2020. június 2. és augusztus 29. napja közötti időszakban naptári hetente legfeljebb 2 munkanap otthoni munkavégzés engedélyezhető.

(Indokolt esetben ennél nagyobb mértékben is engedélyezhető az otthoni munkavégzés. Ilyennek minősülhet különösen, de nem kizárólagosan: a 60. év feletti életkor, bármilyen krónikus betegség, valamint a 12 éven aluli kiskorú gyermek felügyeletének az 1. pontban foglaltak szerint részletesen indokolt ellátása, az idős vagy a beteg hozzátartozó azonos háztartásban való gondozása.)

Az otthoni munkavégzéssel nem érintett munkanapokon - amennyiben a munkavállaló más jogcímen (keresőképtelenség, szabadság stb.) nem mentesül a munkavégzési kötelezettség alól - a munkavállaló a munkaszerződése szerinti munkavégzési helyén végzi a munkáját.

A munkavégzési helyen történő munkavégzés során az irodai környezetben, zárt térben be kell tartani a mindenkori járványügyi előírásokat, különösen a munkavállalók egymás közötti állandó, legalább 1,5 méteres védőtávolságát.

A munkavégzési helyen, illetve az otthoni munkavégzés keretében történő munkavégzést legalább hetente előre ütemezni szükséges és erről minden érintett munkavállalót írásban értesíteni kell. A munkavállalók jelenlétéről és munkavégzésük helyéről pontos, naprakész nyilvántartást kell vezetni.

A 9773/2020/MAV rendelkezés II. pontja által bevezetett, az otthoni munkavégzésben érintett szervezeti egységek feladatainak zavartalan ellátásához és az otthonról dolgozók munkájának támogatásához szükséges ügyeletesi rendszer 2020. június 2. napjától megszüntetésre kerül.

 

III. A járványveszély csökkentését célzó óvintézkedések:

Nyolc főnél nagyobb létszámú értekezleteket kizárólag skype-, videó- vagy telefonkonferencia formájában szabad megtartani.

A legfeljebb 8 fő létszámú, személyes jelenlét mellett szervezett értekezletek esetében is be kell tartani a legalább 1,5 méter távolságot a résztvevők között és a megbeszélés 60 percnél hosszabb nem lehet.

A leírtakon túlmenően is törekedni kell az általános higiéniai követelmények fokozott betartására.

Ennek során a közös helyiségek használatához kapcsolódóan - különösen, de nem kizárólagosan - az alábbiakra kell tekintettel lenni:

 • Ellenőriztetni kell   a  napi  fertőtlenítő     takarítások    megtörténtét,    valamint    a légkondicionáló és a légcserélő rendszerek rendszeres fertőtlenítését.
 • Étkezéshez kizárólag egyéni vagy egyszeri használatú eszközöket szabad használni.
 • Biztosítani kell  a  fertőtlenítő     folyékony   szappan és a kézfertőtlenítő szer rendelkezésre állását.
 • Az ajtókat nyitva, megtámasztva kell tartani, csökkentve a kézzel érintések számát.
 1. Egyéb rendelkezések
 1. 2020. június 2. napjától nem alkalmazhatóak a
 • 9773/2020/MAV iktatószámú
 • 10796/2020/MAV, iktatószámú
 • 12734/2020/MAV, iktatószámú
 • 15005/2020/MAV, iktatószámú
 • 16346/2020/MAV iktatószámú

rendelkezések.

A 10301/2020/MAV iktatószámú, 2020. március 20. napján kelt rendelkezésben foglaltak (a   közölt  munkaidő-beosztás  határidő          nélküli,   egyoldalú   módosítását,   az   otthoni

munkavégzés    egyoldalú   elrendelhetőségé,t   valamint   a   munkavállaló egészségügyi

állapotának  ellenőrzését  lehetővé  tevő  jogszabályi  rendelkezések),  a  73/2020.  (11 1.31.) Korm. rendelet 1.§ b) pontja alapján a kihirdetett veszélyhelyzet megszűnésig alkalmazhatóak.

A 60 év feletti munkavállalók esetében a rendes szabadság igénybevételének lehetőségét (igénylési határidő nélkül, akár a teljes naptári évre járó szabadságra vonatkozóan is) továbbra is biztosítani kell.

A 2019. évi maradványszabadságok kiadásának megtörténtét követően továbbra is gondot kell fordítani a 2020. évi szabadságok folyamatos kiadására.

 

A jelen rendelkezés - eltérő jogszabályi vagy munkáltatói rendelkezés hiányában - 2020. június 2. napjától 2020. augusztus 31. napjáig hatályos.

Kapcsolódó dokumentumok:

Elnök-vezérigazgatói rendelkezés

VSZ MÁV Hírnök

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.